ROZHODNUTÍ

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

pro školní rok 2021/22

Č.j. MŠ/14/2021

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Vražkov, okres Litoměřice, příspěvková organizace, jako příslušný správní orgán, rozhodla v souladu s ust. §34 a ust. §165 odst.2 v přímé souvislosti s ust. §183 odst.2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o žádosti přijetí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku takto:

děti uvedené pod tímto registračním číslem:

 

21001                            21007

21002                            21008

21003                            21010

21004                            21011

21006

 

se od 1. září 2021 přijímají k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Vražkov, okres Litoměřice, příspěvkové organizace.

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 27. 5. 2021 na veřejně přístupném místě v budově mateřské školy a na vývěsce školy. Dále bylo také zveřejněno dne 27. 5. 2021 na webových stránkách školy https://msvrazkov.cz

Tímto dnem začíná běžet 15. denní lhůta na odvolání.

O přijetí výše uvedených dětí bylo v souladu s § 67 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které se stane součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.

Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale ústně, či písemně požádat o jeho vydání.

Proti vydanému rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, a to podáním učiněným u ředitelky školy, která toto rozhodnutí vydala.

 

Ve Vražkově dne 27. 5. 2021

Bc. Jana Kleinová

 

 

 

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY V LETNÍCH MĚSÍCÍCH

 

VÁŽENÍ RODIČE,

Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ (MALOVÁNÍ TŘÍDY) BUDE MŠ UZAVŘENA

OD 12. 7. DO 20. 8. 2021.